Network Behavior Analysis (NBA)

Định nghĩa Network Behavior Analysis (NBA) là gì?

Network Behavior Analysis (NBA)Hành vi mạng Phân tích (NBA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Behavior Analysis (NBA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng phân tích hành vi (NBA) là một chương trình mạng lưới giám sát để đảm bảo sự an toàn của một mạng lưới độc quyền. NBA giúp tăng cường an toàn mạng bằng cách quan sát giao thông và quan sát hoạt động bất thường và khởi hành của một mạng lưới hoạt động. phương pháp truyền thống của việc bảo vệ mạng chống lại dữ liệu độc hại bao gồm kiểm tra gói tin, nhận dạng chữ ký và thời gian thực chặn các trang web độc hại và dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mạng màn hình phân tích hành vi diễn biến bên trong một mạng lưới hoạt động bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều điểm dữ liệu và các thiết bị để đưa ra một phân tích chi tiết ẩn. Người ta liên tục theo dõi mạng, đánh dấu biết và chưa biết các hoạt động, mô hình mới và khác thường và chỉ ra các mối đe dọa tiềm năng bằng cách giảm sút. Chương trình này cũng kiểm tra và các tài khoản cho sự thay đổi trong băng thông và giao thức được sử dụng trong giao tiếp. Điều này đặc biệt được áp dụng trong việc tìm kiếm một nguồn dữ liệu nguy hiểm tiềm tàng hoặc trang web. Các bổn phận của một chương trình phân tích hành vi mạng là để giảm lao động và thời gian chi tiêu bởi nhà quản trị mạng trong việc phát hiện và giải quyết các vấn đề mạng. do đó nó là một nâng cao để bảo vệ mạng cùng với tường lửa, phần mềm chống virus và các công cụ phát hiện phần mềm gián điệp.

What is the Network Behavior Analysis (NBA)? – Definition

Network behavior analysis (NBA) is a network monitoring program that ensures the security of a proprietary network. NBA helps in enhancing network safety by watching traffic and observing unusual activity and departures of a network operation. Conventional methods of defending a network against harmful data include packet checking, signature recognition and real-time blocking of malicious sites and data.

Understanding the Network Behavior Analysis (NBA)

Network behavior analysis monitors the inside happenings of an active network by collecting data from many data points and devices to give a detailed offline analysis. It is constantly watching the network, marking known and unknown activities, new and unusual patterns and indicating potential threats by flagging. The program also checks and accounts for change in bandwidth and protocol being used during communication. This is particularly applicable in finding a potentially dangerous data source or website. The duty of a network behavior analysis program is to reduce the labor and time expended by network administrators in detecting and resolving network issues. It is thus an enhancement to protect the network along with firewalls, antivirus software and spyware detection tools.

Thuật ngữ liên quan

  • Real-Time Data Monitoring (RTDM)
  • Firewall
  • Network Administration
  • Anti-Virus Software
  • Anti-Spyware
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm