Official responsibility

Định nghĩa Official responsibility là gì?

Official responsibilityTrách nhiệm chính thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Official responsibility – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trách nhiệm giải trình, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến giao như là kết quả của một của công việc, văn phòng, hoặc vị trí. khác với trách nhiệm chính thức từ trách nhiệm đạo đức ở chỗ nó là loại trừ (thường chỉ có một người có thể có trách nhiệm cùng một lúc) và có thể được lấy đi (là có thể sang).

Definition – What does Official responsibility mean

Accountability, duties, obligations, and associated rights assigned as a result of one’s job, office, or position. Official responsibility differs from moral responsibility in that it is exclusionary (normally only one person can have the same responsibility at a time) and can be taken away (is alienable).

Source: ? Business Dictionary