Online community

Định nghĩa Online community là gì?

Online communityCộng đồng trực tuyến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Online community – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng lưới của những người giao tiếp với nhau và với một tổ chức thông qua các công cụ tương tác như e-mail, diễn đàn thảo luận và các hệ thống chat

Definition – What does Online community mean

a network of people who communicate with one another and with an organization through interactive tools such as e-mail, discussion boards and chat systems

Source: ? Business Dictionary