OpenID

Định nghĩa OpenID là gì?

OpenIDOpenID. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OpenID – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OpenID? – Definition

Understanding the OpenID

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Identity
  • Username
  • Password
  • User Identification (User ID)
  • OAuth
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server
  • Smart Client

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm