OpenJDK

Định nghĩa OpenJDK là gì?

OpenJDKOpenJDK. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OpenJDK – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

OpenJDK là một phiên bản mã nguồn mở của bộ phát triển Java. Các công cụ phát triển Java là một nguồn lực quan trọng cho các ứng dụng sử dụng nền tảng Java. Là một công cụ quan trọng Java, OpenJDK là cực kỳ hữu ích trong bối cảnh phát triển phần mềm, và relatable vào đống công nghệ khác nhau mà các nhà phát triển làm việc với họ như đổi mới các ứng dụng dựa trên nền Java, tính năng và microservices.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chức năng thiết yếu của bộ phát triển Java liên quan đến việc giúp các nhà phát triển mã nguồn biên dịch và đóng gói thành phần ứng dụng. Ngoài những tiện ích này, các công cụ phát triển Java cũng cung cấp nguồn lực cho ngôn ngữ lập trình ngoại vi khác. OpenJDK, được bắt đầu bởi Sun Microsystems vào năm 2006, hiện đang quản lý bởi Oracle và phát hành theo giấy phép GNU General Public.

What is the OpenJDK? – Definition

OpenJDK is an open-source version of the Java development kit. The Java development kit is a key resource for applications utilizing the Java platform. As a key Java tool, OpenJDK is extremely useful in a software development context, and relatable to the diverse tech stacks that developers work with as they innovate Java-based apps, features and microservices.

Understanding the OpenJDK

Essential functions of the Java development kit involve helping developers to compile source code and packaging application components. In addition to these utilities, the Java development kit also provides resources for other peripheral programming languages. OpenJDK, which was started by Sun Microsystems in 2006, is now administrated by Oracle and available under the GNU General Public license.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Java Development Kit (JDK)
  • Java 2 Platform Micro Edition (J2ME)
  • Java Access Control List (Java ACL)
  • Java API for XML Web Services
  • Java API For XML-based RPC (JAX-RPC)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm