Operating profit margin

Định nghĩa Operating profit margin là gì?

Operating profit marginTỷ suất lợi nhuận hoạt động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Operating profit margin – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách cho một công ty để đo lường số lượng doanh thu mà còn sót lại sau khi chi phí hoạt động của họ, góp phần cũng để xác định một chiến lược giá phù hợp cho các sản phẩm được sản xuất và cung cấp.

Definition – What does Operating profit margin mean

A way for a company to measure the amount of revenue that is left over after their operating costs, thus helping to also determine an appropriate pricing strategy for products that are produced and offered.

Source: ? Business Dictionary