Operations strategy

Định nghĩa Operations strategy là gì?

Operations strategyChiến lược hoạt động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Operations strategy – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế hoạch xác định như thế nào một tổ chức sẽ phân bổ nguồn lực để cơ sở hạ tầng hỗ trợ và sản xuất. Một chiến lược hoạt động thường được điều khiển bởi các chiến lược kinh doanh tổng thể của tổ chức, và được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả của các yếu tố sản xuất và hỗ trợ đồng thời giảm thiểu chi phí.

Definition – What does Operations strategy mean

A plan specifying how an organization will allocate resources in order to support infrastructure and production. An operations strategy is typically driven by the overall business strategy of the organization, and is designed to maximize the effectiveness of production and support elements while minimizing costs.

Source: ? Business Dictionary