OSPF

Định nghĩa OSPF là gì?

OSPFOSPF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OSPF – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của “Open Shortest Path First.” OSPF là một phương pháp tìm kiếm con đường đi ngắn nhất từ ​​một bộ định tuyến khác trong một mạng cục bộ (LAN). Chừng một mạng dựa trên IP, thuật toán OSPF sẽ tính toán cách hiệu quả nhất đối với dữ liệu được truyền đi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OSPF? – Definition

Stands for “Open Shortest Path First.” OSPF is a method of finding the shortest path from one router to another in a local area network (LAN). As long as a network is IP-based, the OSPF algorithm will calculate the most efficient way for data to be transmitted.

Understanding the OSPF

Thuật ngữ liên quan

  • OSI Model
  • OTA

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm