Pareto optimal

Định nghĩa Pareto optimal là gì?

Pareto optimalPareto tối ưu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pareto optimal – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có những tài sản mà không có Pareto-cải thiện thay đổi là có thể.

Definition – What does Pareto optimal mean

Having the property that no Pareto-improving change is possible.

Source: ? Business Dictionary