PC Load Letter

Định nghĩa PC Load Letter là gì?

PC Load LetterPC tải Thư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PC Load Letter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cụm từ “thư tải PC” là một thông báo lỗi máy in trên một số loại chủ yếu là lỗi thời của HP LaserJet máy in. Ở đây, “PC” là viết tắt của “băng giấy” và lỗi chỉ ra rằng không có giấy thư có kích thước là sẵn sàng cho một tác vụ in với kích cỡ chữ. Các thông báo lỗi được hướng dẫn người dùng tải một bài báo lá thư có kích thước vào máy in.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sau khi sử dụng phổ biến của nó trong bộ phim năm 1999 “Office Space”, cụm từ “thư tải PC” đã trở thành phần nào của một meme khi nói về bực bội, mơ hồ hoặc gây nhầm lẫn thông báo lỗi và trục trặc kỹ thuật.

What is the PC Load Letter? – Definition

The phrase “PC load letter” is a printer error message on some mostly obsolete types of HP laserjet printers. Here, “PC” stands for “paper cassette” and the error indicates that no letter-sized paper is available for a print job with a letter size. The error message is instructing the user to load a letter-sized paper into the printer.

Understanding the PC Load Letter

After its common use in the 1999 film “Office Space”, the phrase “PC load letter” became somewhat of a meme when talking about frustrating, vague or confusing error messages and technological malfunctions.

Thuật ngữ liên quan

  • Letter-Quality Printer
  • LaserJet
  • Color Printer
  • Line Printer
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus
  • Backronym

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm