Peak-to-Peak (pk-pk)

Định nghĩa Peak-to-Peak (pk-pk) là gì?

Peak-to-Peak (pk-pk)Đỉnh-to-đỉnh (pk-pk). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Peak-to-Peak (pk-pk) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đỉnh-to-đỉnh (pk-pk) đề cập đến sự khác biệt giữa dương tính cao nhất và biên độ âm thấp nhất trong một dạng sóng. Đối với một dòng điện xoay chiều (AC) sóng trong sự vắng mặt của một thành phần dòng điện một chiều (DC), biên độ pk-pk là gấp đôi so với biên độ đỉnh dương. Trong trường hợp của một sóng sin AC không có hiện diện thành phần DC, vn-vn biên độ bằng khoảng 2,828 lần so với biên độ root-mean-square.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đỉnh-to-đỉnh là biên độ của một dạng sóng được đo từ đỉnh (đỉnh của dạng sóng) vào máng (dưới cùng của dạng sóng). giá trị đỉnh-đỉnh thường được sử dụng để đo hiện tại, điện và điện áp. Biên độ pk-pk của một tín hiệu đôi khi nhầm lẫn với biên độ đỉnh cao. Hai là khác nhau, như đỉnh biên độ chỉ cung cấp cho các đỉnh dương tối đa của một dạng sóng, trong khi pk-pk biên độ mô tả sự khác biệt giữa tổng đầu và đáy của sóng dưới sự quan sát.

What is the Peak-to-Peak (pk-pk)? – Definition

Peak-to-peak (pk-pk) refers to the difference between the highest positive and the lowest negative amplitude in a waveform. For an alternating current (AC) wave in the absence of a direct current (DC) component, the pk-pk amplitude is double the positive peak amplitude. In the case of an AC sine wave having no DC component present, the pk-pk amplitude is equal to approximately 2.828 times the root-mean-square amplitude.

Understanding the Peak-to-Peak (pk-pk)

Peak-to-peak is the amplitude of a waveform that is measured from the crest (top of the waveform) to the trough (bottom of the waveform). Peak-to-peak values are normally used to measure current, power and voltage. The pk-pk amplitude of a signal is sometimes confused with peak amplitude. The two are different, as peak amplitude only gives the maximum positive peak of a waveform, whereas pk-pk amplitude describes the total difference between the top and the bottom of the wave under observation.

Thuật ngữ liên quan

  • Waveform
  • Digital Signal Processing (DSP)
  • Data Transmission
  • Signal
  • Internet Radio Appliance
  • Waveform
  • Capacitor
  • Dielectric
  • Diode
  • Inductor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm