Peter Drucker

Định nghĩa Peter Drucker là gì?

Peter DruckerPeter Drucker. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Peter Drucker – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhà văn và quản lý tư vấn người được coi là người phát minh ra quản lý và có biệt danh là “Cha đẻ của quản lý hiện đại”. Ông được biết đến với văn bản về quản lý kinh doanh và làm thế nào con người được tổ chức trong những môi trường. Đầu tiên ông đã trình bày trong năm 1950 mà người lao động đã được coi là tài sản cho một công ty và không nợ. Drucker đã được sinh ra tại Áo năm 1909 và qua đời chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 96 của ông vào năm 2005.

Definition – What does Peter Drucker mean

A writer and management consultant who is considered to be the person who invented management and nicknamed the “Father of Modern Management”. He is known for writing about business management and how humans are organized within these environments. He first stated in the 1950s that employees were to be considered as assets to a company and not liabilities. Drucker was born in Austria in 1909 and died just days shy of his 96th birthday in 2005.

Source: ? Business Dictionary