Political union

Định nghĩa Political union là gì?

Political unionLiên minh chính trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Political union – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhóm lớn hơn và hợp nhất của các quốc gia hoặc các quốc gia có chung một chính phủ chung được quốc tế thừa nhận. Các loại phổ biến nhất của liên minh chính trị bao gồm một đoàn đi kèm hoặc sáp nhập, một liên minh thuế liên bang hoặc sáp nhập, hoặc công đoàn hỗn hợp có đặc điểm của cả hai phong cách liên bang và kết hợp. Còn được gọi là một liên minh thuế tiểu bang hay một liên minh thuế quan lập pháp.

Definition – What does Political union mean

A larger and consolidated group of nations or states that share a joint government that is internationally acknowledged. The most common types of political union include an incorporating union or annexation, a federal union or annexation, or mixed unions that have features of both federal and incorporating styles. Also called a state union or a legislative union.

Source: ? Business Dictionary