Port Forwarding

Định nghĩa Port Forwarding là gì?

Port ForwardingCổng chuyển tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Port Forwarding – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cổng chuyển tiếp là một kỹ thuật mạng thông qua đó một cổng hoặc thiết bị tương tự như truyền tất cả các thông tin liên lạc đến / giao thông của một cổng cụ thể cho các cổng cùng trên bất kỳ nút mạng nội bộ. Port forwarding cho phép một mạng lưới nguồn bên ngoài hoặc hệ thống để kết nối với một nút nguồn / cổng nội bộ, mà thường kết nối với các dịch vụ Internet và mạng LAN tin nội bộ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Port Forwarding? – Definition

Port forwarding is a networking technique through which a gateway or similar device transmits all incoming communication/traffic of a specific port to the same port on any internal network node. Port forwarding enables an external source network or system to connect to an internal source node/port, which typically connects to Internet services and an internal private LAN.

Understanding the Port Forwarding

Thuật ngữ liên quan

  • Port Knocking
  • Port Triggering
  • Port Number
  • Port Scanning
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm