Portability

Định nghĩa Portability là gì?

PortabilityKhả năng di chuyển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Portability – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khả năng di chuyển, liên quan đến phần mềm, là thước đo như thế nào dễ dàng một ứng dụng có thể được chuyển từ một môi trường máy tính khác. Một ứng dụng phần mềm máy tính được xem là di động với một môi trường mới nếu nỗ lực cần thiết để thích ứng với nó đối với môi trường mới là nằm trong giới hạn hợp lý. Ý nghĩa của thuật ngữ trừu tượng ‘hợp lý’ phụ thuộc vào bản chất của các ứng dụng và thường rất khó để diễn tả bằng cụm từ units.The định lượng “cảng” có nghĩa là để sửa đổi phần mềm và làm cho nó thích nghi với công việc trên một hệ thống máy tính khác nhau. Ví dụ, để cổng một ứng dụng cho các phương tiện Linux để thay đổi chương trình để nó có thể được chạy trong một environment.Portability Linux đề cập đến khả năng của một ứng dụng để di chuyển qua các môi trường, không chỉ trên nền tảng. Để làm rõ, một nền tảng máy tính thường dùng để chỉ hệ điều hành và chỉ phần cứng máy tính. Một môi trường máy tính là rộng hơn nhiều và có thể bao gồm phần cứng, hệ điều hành và các giao diện với các phần mềm khác, người dùng và các lập trình viên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng di chuyển là một hình thức tái sử dụng. Một số loại phần mềm được biết đến là ít di động hơn những người khác. Một ví dụ về phần mềm mà không phải là cầm tay sẽ được lắp ráp mã, vì mã lắp ráp là cụ thể cho loại bộ xử lý. Không có phần mềm là hoàn toàn di động bởi vì tất cả các phần mềm có ngôn ngữ lập trình limitations.Some là khá xách tay, ví dụ như ngôn ngữ C. Trình biên dịch C là có sẵn cho phần lớn các hệ điều hành, do đó làm cho chương trình C rất cầm tay. tính di động này của các chương trình ngôn ngữ C đã dẫn đến một số lập trình viên viết lại chương trình của họ và biên dịch lại chúng trong C để làm cho họ nhiều hơn nữa portable.Portability cũng được sử dụng để mô tả sự linh hoạt của việc sử dụng dữ liệu. Một số định dạng tập tin là ít di động hơn những người khác. Ví dụ, để xem các tập tin định dạng file như PDF hoặc JPEG, định dạng phụ thuộc vào sự sẵn có của các ứng dụng phần mềm thích hợp.

What is the Portability? – Definition

Portability, in relation to software, is a measure of how easily an application can be transferred from one computer environment to another. A computer software application is considered portable to a new environment if the effort required to adapt it to the new environment is within reasonable limits. The meaning of the abstract term ‘reasonable’ depends upon the nature of the application and is often difficult to express in quantifiable units.The phrase “to port” means to modify software and make it adaptable to work on a different computer system. For example, to port an application to Linux means to modify the program so that it can be run in a Linux environment.Portability refers to the ability of an application to move across environments, not just across platforms. To clarify, a computer platform generally refers to the operating system and computer hardware only. A computer environment is much broader and may include the hardware, the operating system and the interfaces with other software, users and programmers.

Understanding the Portability

Portability is a form of reusability. Some kinds of software are known to be less portable than others. An example of software that is not portable would be assembly code, since assembly code is specific to processor type. No software is perfectly portable because all softwares have limitations.Some programming languages are fairly portable, for example the C language. C compilers are readily available for the majority of operating systems, which in turn makes C programs very portable. This portability of C language programs has resulted in some programmers re-writing their programs and recompiling them in C to make them much more portable.Portability is also used to describe the flexibility of the use of data. Some file formats are less portable than others. For example, to view files with file formats such as PDF or JPEG, the formats depend on the availability of appropriate software applications.

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • International Organization for Standardization (ISO)
  • Central Processing Unit (CPU)
  • C Programming Language (C)
  • Compiler
  • Portable Software
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm