Product approach

Định nghĩa Product approach là gì?

Product approachCách tiếp cận sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product approach – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách tiếp cận bán, trong đó trích dẫn nhân viên bán hàng cho người mua tất cả những lợi ích và tính năng của sản phẩm mà họ đang bán.

Definition – What does Product approach mean

Selling approach in which the salesperson recites to the buyer all the benefits and features of the product he or she is selling.

Source: ? Business Dictionary