Product Quality Management (PQM)

Định nghĩa Product Quality Management (PQM) là gì?

Product Quality Management (PQM)Quản lý chất lượng sản phẩm (PQM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product Quality Management (PQM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý chất lượng sản phẩm là một tập hợp toàn diện các công cụ cho phép các tổ chức để kiểm soát và quản lý dữ liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm giữa các doanh nghiệp. dữ liệu sản phẩm này bao gồm các sản phẩm lỗi và sản xuất, thất bại lĩnh vực, khiếu nại của khách hàng, cải tiến sản phẩm và hành động khắc phục và phòng ngừa các yêu cầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản lý chất lượng bao gồm bốn thành phần chính:

What is the Product Quality Management (PQM)? – Definition

Product quality management is a comprehensive set of tools that enables organizations to control and manage the data related to product quality across enterprises. This product data includes product and manufacturing defects, field failures, customer complaints, product improvements and corrective and preventive actions requests.

Understanding the Product Quality Management (PQM)

Quality management includes four major components:

Thuật ngữ liên quan

  • ISO 9000
  • Outsourced Product Development (OPD)
  • Product Life Cycle
  • Total Quality Management (TQM)
  • Quality Assurance (QA)
  • Quality of Service (QoS)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm