Production Server

Định nghĩa Production Server là gì?

Production ServerMáy chủ sản xuất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Production Server – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy chủ sản xuất là một loại máy chủ được sử dụng để triển khai và chủ các trang web hoặc các ứng dụng Web sống. Nơi đây tổ chức các trang web và các ứng dụng web có phát triển sâu rộng chịu sự thay đổi và thử nghiệm trước khi họ được xác nhận như sản xuất sẵn sàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một máy chủ sản xuất là máy chủ lõi mà bất kỳ trang web hoặc ứng dụng Web đang được lưu trữ và truy cập bởi người sử dụng. Nó là một phần của phần mềm và ứng dụng toàn bộ môi trường phát triển. Thông thường, các môi trường máy chủ sản xuất, phần cứng và phần mềm là chính xác tương tự như một dàn máy chủ.

What is the Production Server? – Definition

A production server is a type of server that is used to deploy and host live websites or Web applications. It hosts websites and Web applications that have undergone extensive development and testing before they are validated as production ready.

Understanding the Production Server

A production server is the core server on which any website or Web application is being hosted and accessed by users. It is part of the entire software and application development environment. Typically, the production server environment, hardware and software components are exactly similar to a staging server.

Thuật ngữ liên quan

  • Staging Server
  • Development Server
  • Development Environment
  • Software Development
  • Web Server
  • Hosting Server
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm