Profit Impact Of Marketing Strategy (PIMS)

Định nghĩa Profit Impact Of Marketing Strategy (PIMS) là gì?

Profit Impact Of Marketing Strategy (PIMS)Lợi nhuận tác động của chiến lược tiếp thị (PIMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Profit Impact Of Marketing Strategy (PIMS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ nghiên cứu Mỹ cung cấp các công ty với thông tin tài chính và diễn biến thị trường từ một nghiên cứu liên tục của khoảng 3.000 đơn vị sự nghiệp của khoảng 500 công ty Mỹ. Những báo cáo tóm tắt kết quả về mặt lợi nhuận, dòng tiền, và sự tương tác của các yếu tố thị trường. PIMS là thương hiệu của Viện Quy hoạch chiến lược.

Definition – What does Profit Impact Of Marketing Strategy (PIMS) mean

US research service that provides firms with financial and market performance information from a continuing study of some 3,000 business units of about 500 American firms. These reports summarize the results in terms of profitability, cash flow, and interaction of marketing factors. PIMS is a trademark of Strategic Planning Institute.

Source: ? Business Dictionary