Purchased service

Định nghĩa Purchased service là gì?

Purchased serviceDịch vụ mua vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Purchased service – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian phục vụ hưu Canada có thể mua để thêm vào lương hưu của họ. Mục đích là để bù đắp cho thời gian, chẳng hạn như nghỉ thai sản, nghỉ làm cha và nghĩa vụ quân sự, khi họ không đủ điều kiện xin trợ cấp hưu trí.

Definition – What does Purchased service mean

The service time Canadian pensioners can buy to add on to their pensions. The purpose is to compensate for periods, such as maternity leave, paternity leave and military service, when they were ineligible for pension benefits.

Source: ? Business Dictionary