Racism

Định nghĩa Racism là gì?

RacismKỳ thị chủng tộc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Racism – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác định thái độ và chính sách trên cơ sở đặc điểm phân biệt chủng tộc, thường do chủng tộc chủ nghĩa. biểu hiện phân biệt chủng tộc trong hận thù và sợ người dân tộc khác nhau, và trong nỗ lực công khai hoặc bí mật để giữ chúng ở các vị trí cấp dưới (ít quan trọng và ít mạnh mẽ). Trong khi đó, phân biệt chủng tộc cá nhân được thể hiện thường trong sự đối kháng cởi mở và thành kiến, phân biệt chủng tộc thể chế liên quan đến cấu trúc tinh tế của các tổ chức và hệ thống trong một sự hiểu biết ngầm để giữ ‘họ’ xuống hoặc ra.

Definition – What does Racism mean

Determination of attitudes and policies on the basis of racial characteristics, often due to racialism. Racism manifests in hatred and fear of people of different ethnicity, and in overt or covert attempts to keep them in subordinate (less important and less powerful) positions. Whereas individual racism is expressed usually in open antagonism and prejudice, institutional racism involves subtle structuring of organizations and systems in a tacit understanding to keep ‘them’ down or out.

Source: ? Business Dictionary