RAID 4 Recovery

Định nghĩa RAID 4 Recovery là gì?

RAID 4 RecoveryRAID 4 Phục hồi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RAID 4 Recovery – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

RAID 4 phục hồi là quá trình khôi phục dữ liệu và khôi phục hoạt động tại một cơ sở hạ tầng RAID 4. Nó sử dụng kết hợp cả hai biện pháp tự động và thủ cho phép một RAID 4 kiểu mảng để phục hồi dữ liệu và các hoạt động để biết hoặc cấu hình tốt nhất cuối cùng của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RAID 4 phục hồi thường được thực hiện thông qua phần mềm phục hồi dữ liệu RAID. Các lý do phổ biến cho RAID 4 phục hồi là do lỗi điều khiển RAID, mất cân bằng, mất đĩa, virus, tham nhũng và xóa dữ liệu, và nhiều hơn nữa. RAID 4 phục hồi thường đòi hỏi đảm bảo ổ đĩa đang ở trong một tình trạng hoạt động trước khi dữ liệu có thể được chiết xuất từ ​​họ. Điều này có thể đòi hỏi thể chất sửa chữa hoặc giải quyết các vấn đề đĩa dựa trên phần cứng. Nó cũng đòi hỏi khôi phục thông tin chẵn lẻ.

What is the RAID 4 Recovery? – Definition

RAID 4 recovery is the process of recovering data and restoring operations in a RAID 4 infrastructure. It utilizes the combination of both automated and manual measures that enable a RAID 4-type array to recover data and operations to its last known or best configuration.

Understanding the RAID 4 Recovery

RAID 4 recovery generally is achieved through RAID data recovery software. The common reasons for RAID 4 recovery are due to RAID controller errors, parity loss, disk failures, viruses, data corruption and deletion, and more. RAID 4 recovery usually requires ensuring the drives are in an operational condition before data can be extracted from them. This may require physically repairing or resolving hardware-based disk issues. It also requires recovering the parity information.

Thuật ngữ liên quan

  • Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  • RAID Data Recovery
  • RAID Reconstruction
  • RAID 1 Recovery
  • RAID 0 Recovery
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm