Rate base

Định nghĩa Rate base là gì?

Rate baseCơ sở tỷ lệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rate base – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số hoặc giá trị sử dụng trong tính toán một dịch vụ, thuế, hoặc phí tiện ích, hoặc bất kỳ tỷ lệ khác.

Definition – What does Rate base mean

Number or value used in computing a service, taxation, or utility charge, or any other rate.

Source: ? Business Dictionary