Real-Time Analytics Platform

Định nghĩa Real-Time Analytics Platform là gì?

Real-Time Analytics PlatformThời gian thực Analytics Platform. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Real-Time Analytics Platform – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nền tảng phân tích theo thời gian thực cho phép các tổ chức để làm cho ra hầu hết các dữ liệu thời gian thực bằng cách giúp họ để trích xuất các
thông tin giá trị và xu hướng từ nó. nền tảng như vậy giúp đỡ trong việc đo lường dữ liệu từ
các điểm kinh doanh trong thời gian thực, tiếp tục làm cho việc sử dụng tốt nhất của dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lý tưởng nền tảng phân tích thời gian thực sẽ giúp trong việc phân tích các dữ liệu, tương ứng nó và dự đoán kết quả trên cơ sở thời gian thực. Nền tảng phân tích thời gian thực giúp các tổ chức trong việc theo dõi mọi thứ trong thời gian thực, do đó giúp họ trong quá trình ra quyết định. Các nền tảng kết nối các nguồn dữ liệu cho phân tích tốt hơn và trực quan.

What is the Real-Time Analytics Platform? – Definition

A real-time analytics platform enables organizations to make the most out of real-time data by helping them to extract the
valuable information and trends from it. Such platforms help in measuring data from
the business point of view in real time, further making the best use of data.

Understanding the Real-Time Analytics Platform

An ideal real-time analytics platform would help in analyzing the data, correlating it and predicting the outcomes on a real-time basis. The real-time analytics platform helps organizations in tracking things in real time, thus helping them in the decision-making process. The platforms connect the data sources for better analytics and visualization.

Thuật ngữ liên quan

  • Real-Time Web Analytics
  • Data
  • Analytics
  • Predictive Analytics
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm