Reddit

Định nghĩa Reddit là gì?

RedditReddit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reddit – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Reddit là một dự án Internet, nơi người dùng có thể gửi và đánh giá các loại nội dung. Nó được thiết kế trong những năm đầu của thiên niên kỷ bởi hai Đại học Virginia sinh viên, và bây giờ nó đã mở rộng sang một trang web lớn với hàng trăm ngàn người sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như Reddit lớn, nó cuối cùng đã được mua lại bởi Conde Nast và công ty con của nó, trước Publications. ước tính gần đây đã đánh giá cao các dự án mà 500 triệu $.

What is the Reddit? – Definition

Reddit is an Internet project where users can post and rate various kinds of content. It was designed in the early years of the millennium by two University of Virginia students, and now it has expanded into a massive site with hundreds of thousands of users.

Understanding the Reddit

As Reddit grew, it eventually was acquired by Conde Nast and its subsidiary, Advance Publications. Recent estimates have valued the project that $500 million.

Thuật ngữ liên quan

  • Upvote
  • Downvote
  • Upboat
  • Netiquette
  • Twittiquette
  • Social Media
  • Bulletin Board System (BBS)
  • Koobface
  • Activex Control
  • Bookmark

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm