Rugby process

Định nghĩa Rugby process là gì?

Rugby processQuá trình bóng bầu dục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rugby process – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình phát triển sản phẩm, trong đó giai đoạn khác nhau không đúng quy định mà thay vào đó chồng lên nhau với những mức độ khác nhau.

Definition – What does Rugby process mean

Product development process in which different stages are not strictly defined but instead overlap each other to varying degrees.

Source: ? Business Dictionary