Sales forecast

Định nghĩa Sales forecast là gì?

Sales forecastDự báo doanh số bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales forecast – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dự báo doanh thu bán hàng đạt được, dựa trên dữ liệu lịch sử bán hàng, phân tích của các cuộc khảo sát thị trường và xu hướng và dự toán nhân viên bán hàng. Còn được gọi là ngân sách bán hàng, nó là cơ sở của một kế hoạch kinh doanh vì mức độ ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng thực tế mọi khía cạnh của một doanh nghiệp. Xem thêm mục tiêu bán hàng.

Definition – What does Sales forecast mean

Projection of achievable sales revenue, based on historical sales data, analysis of market surveys and trends, and salespersons’ estimates. Also called sales budget, it forms the basis of a business plan because the level of sales revenue affects practically every aspect of a business. See also sales target.

Source: ? Business Dictionary