Satisfactory quality

Định nghĩa Satisfactory quality là gì?

Satisfactory qualityChất lượng thỏa đáng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Satisfactory quality – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình trạng ngụ ý trong mỗi hợp đồng mua bán (trừ khi loại trừ rõ ràng) mà hàng hóa được bán sẽ đáp ứng yêu cầu hợp lý hoặc các tiêu chuẩn về ngoại hình, độ bền cao, phù hợp cho sử dụng, tự do từ các khuyết tật vật chất, an toàn trong sử dụng, vv

Definition – What does Satisfactory quality mean

Implied condition in every contract of sale (unless expressly excluded) that goods being sold would meet reasonable requirements or standards in terms of appearance, durability, fitness for use, freedom from material defects, safety in use, etc.

Source: ? Business Dictionary