Search Engine Results Page (SERP)

Định nghĩa Search Engine Results Page (SERP) là gì?

Search Engine Results Page (SERP)Search Engine Results Page (SERP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Search Engine Results Page (SERP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trang kết quả công cụ tìm kiếm (SERP) là một trang Web mà chương trình lên sau khi tìm kiếm người dùng tạo trên công cụ tìm kiếm. kết quả hiển thị trang kết quả đưa ra cho một từ khóa tìm kiếm; từ đó, người sử dụng chọn nhiều nhất trang có liên quan hoặc tùy chọn mong muốn khác, thông thường là từ một danh sách dọc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những tranh cãi lớn xung quanh SERPs là sự kết hợp của kết quả tìm kiếm hữu cơ và trả tiền mà có thể có mặt. kết quả tìm kiếm hữu cơ là những người được hiển thị theo những gì công cụ tìm kiếm xác định là phù hợp nhất với truy vấn của người dùng. Các kết quả khác, được gọi là kết quả tìm kiếm trả tiền, được hiển thị theo một số thỏa thuận tài chính giữa công cụ tìm kiếm và một bên thứ ba.

What is the Search Engine Results Page (SERP)? – Definition

A search engine results page (SERP) is a Web page that shows up after a user-generated search on a search engine. The resulting page displays the given results for a keyword search; from there, the user selects the most relevant page or other desired option, typically from a vertical list.

Understanding the Search Engine Results Page (SERP)

One of the big controversies that surrounds SERPs is the combination of organic and paid search results that may be present. Organic search results are those that are displayed according to what the search engine determines to be most relevant to the user’s query. Other results, called paid search results, are displayed according to some financial arrangement between a search engine and a third party.

Thuật ngữ liên quan

  • Natural Search
  • Paid Search
  • Organic Search Engine Optimization (Organic SEO)
  • Search Engine
  • Google Blip
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server
  • Smart Client

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm