Secure Shell (SSH)

Định nghĩa Secure Shell (SSH) là gì?

Secure Shell (SSH)Secure Shell (SSH). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Secure Shell (SSH) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SSH được thiết kế chủ yếu để cho phép một người dùng một cách an toàn đăng nhập vào một máy tính từ xa và thực hiện dịch vụ vỏ và mạng. Ví dụ, nó có thể được sử dụng bởi các nhà quản trị mạng đăng nhập vào một máy chủ Web từ xa. Nó cũng được coi là một sự thay thế an toàn cho các giao thức Telnet, RSH và rexec. Điển hình, truyền thông SSH-based / quy trình làm việc trên một kiến ​​trúc client / server bao gồm một client và server SSH. Các khách hàng được xác thực một cách an toàn và kết nối, và gửi các lệnh được thực thi trên máy chủ được mã hóa. Cả client và server được chứng thực sử dụng RSA public key cryptography giấy chứng nhận kỹ thuật số dựa. SSH sử dụng thuật toán AES, Blowfish IDEA và như các thuật toán mã hóa.

What is the Secure Shell (SSH)? – Definition

Understanding the Secure Shell (SSH)

SSH was primarily designed to enable a user to securely log on to a remote computer and perform shell and network services. For example, it could be used by network administrators logging into a remote Web server. It is also considered a secure replacement to the Telnet, RSH and Rexec protocols. Typically, SSH-based communications/processes work on a client/server architecture consisting of a client and server SSH. The client is securely authenticated and connected, and sends encrypted commands to be executed on the server. Both the client and server are authenticated using RSA public key cryptography based digital certificates. SSH uses AES, IDEA and Blowfish as the encryption algorithms.

Thuật ngữ liên quan

  • Open Secure Shell (OpenSSH)
  • Telnet (TN)
  • Encryption
  • Network Protocols
  • Advanced Encryption Standard (AES)
  • Blowfish
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm