SEO

Định nghĩa SEO là gì?

SEOSEO. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SEO – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của “Search Engine Optimization”. Chỉ cần về tất cả các quản trị trang web muốn trang web của mình hay xuất hiện trong danh sách top của tất cả các công cụ tìm kiếm lớn. Say, ví dụ, rằng Bob chạy một cửa hàng bóng đá trực tuyến. Ông muốn trang web của mình để hiển thị trong vài danh sách hàng đầu khi tìm kiếm một người nào đó cho “giày bóng đá.” Sau đó, ông được dẫn hơn từ các công cụ tìm kiếm, có nghĩa là lưu lượng truy cập, doanh số bán hàng và doanh thu nhiều hơn nữa. Vấn đề là có hàng ngàn các trang web bóng đá khác, mà Webmasters đang hy vọng cho điều tương tự. Đó là nơi mà công cụ tìm kiếm tối ưu hóa, hay SEO, do thỏa thuận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SEO? – Definition

Stands for “Search Engine Optimization.” Just about every Webmaster wants his or her site to appear in the top listings of all the major search engines. Say, for example, that Bob runs an online soccer store. He wants his site to show up in the top few listings when someone searches for “soccer shoes.” Then he gets more leads from search engines, which means more traffic, more sales, and more revenue. The problem is that there are thousands of other soccer sites, whose Webmasters are hoping for the same thing. That’s where search engine optimization, or SEO, comes in.

Understanding the SEO

Thuật ngữ liên quan

  • Semaphore
  • Serial Number

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm