Serious offense

Định nghĩa Serious offense là gì?

Serious offenseVi phạm nghiêm trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Serious offense – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vi phạm đáng kể của pháp luật, mang theo một tù hơn sáu tháng, kể trừng phạt điển hình.

Definition – What does Serious offense mean

Significant violation of law, carrying an imprisonment of more than six months as typical punishment.

Source: ? Business Dictionary