Spatial Division Multiple Access (SDMA)

Định nghĩa Spatial Division Multiple Access (SDMA) là gì?

Spatial Division Multiple Access (SDMA)Division Multiple Access không gian (SDMA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Spatial Division Multiple Access (SDMA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân chia không gian đa truy nhập (SDMA) là một phương pháp truy cập kênh sử dụng trong các hệ thống thông tin di động mà tái sử dụng cùng một tập hợp các tần số điện thoại di động trong một khu vực dịch vụ nhất định. Hai tế bào hoặc hai khu vực nhỏ có thể sử dụng cùng một bộ tần số nếu họ được ngăn cách bởi một khoảng cách cho phép (gọi là khoảng cách tái sử dụng).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SDMA làm tăng công suất của hệ thống và chất lượng truyền tải bằng cách tập trung tín hiệu vào dầm truyền hẹp. Thông qua việc sử dụng anten thông minh với dầm chỉ vào sự chỉ đạo của trạm di động, SDMA phục vụ người dùng khác nhau trong cùng một vùng. trạm di động hoạt động bên ngoài giới hạn của những chùm đạo trải nghiệm một gần bằng không can thiệp từ các trạm di động khác hoạt động theo trạm gốc tương tự với tần số vô tuyến tương tự. Kể từ khi dầm được tập trung, tần số năng lượng vô tuyến có thể có tăng phạm vi trạm gốc. Thuộc tính này của SDMA cho phép các trạm cơ sở để có vùng phủ sóng phát thanh lớn hơn với năng lượng ít bức xạ. chiều rộng chùm hẹp này cũng cho phép tăng lớn hơn và rõ ràng. Dưới hệ thống mạng điện thoại di động truyền thống, các trạm gốc tỏa tín hiệu vô tuyến theo mọi hướng trong tế bào mà không cần kiến ​​thức về vị trí của trạm di động. công nghệ SDMA tín hiệu các kênh truyền hình phát thanh dựa trên vị trí của trạm di động. Thông qua phương pháp này, các kiến ​​trúc SDMA tiết kiệm tài nguyên mạng có giá trị và ngăn ngừa lây truyền tín hiệu dư thừa ở những vùng mà các thiết bị di động hiện không hoạt động. Ưu điểm chính của SDMA là tái sử dụng tần số. Cung cấp khoảng cách tái sử dụng được bảo quản trong các kiến ​​trúc mạng, sự can thiệp có thể gần bằng không, ngay cả khi trạm di động sử dụng các tần số được phân bổ tương tự.

What is the Spatial Division Multiple Access (SDMA)? – Definition

Spatial division multiple access (SDMA) is a channel access method used in mobile communication systems which reuses the same set of cell phone frequencies in a given service area. Two cells or two small regions can make use of the same set of frequencies if they are separated by an allowable distance (called the reuse distance).

Understanding the Spatial Division Multiple Access (SDMA)

SDMA increases the capacity of the system and transmission quality by focusing the signal into narrow transmission beams. Through the use of smart antennas with beams pointed at the direction of the mobile station, SDMA serves different users within the same region. Mobile stations operating outside the bounds of these directed beams experience a near zero interference from other mobile stations operating under the same base station with the same radio frequency. Since the beams are focused, the radio energy frequency can have increased base station range. This attribute of SDMA allows base stations to have larger radio coverage with less radiated energy. This narrow beam width also allows greater gain and clarity. Under traditional mobile phone network systems, the base station radiates radio signals in all directions within the cell without knowledge of the location of the mobile station. SDMA technology channels radio signals based on the location of the mobile station. Through this method, the SDMA architecture saves on valuable network resources and prevents redundant signal transmission in areas where mobile devices are currently inactive. The main advantage of SDMA is frequency reuse. Provided the reuse distance is preserved in the network architecture, interference can be near zero, even if mobile stations use the same allocated frequencies.

Thuật ngữ liên quan

  • Time Division Multiple Access (TDMA)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC)
  • Mobile Phone
  • Base Transceiver Station (BTS)
  • Cell
  • Mobile Computing Device (MCD)
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm