Sprinkler leakage insurance

Định nghĩa Sprinkler leakage insurance là gì?

Sprinkler leakage insuranceBảo hiểm rò rỉ phun nước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sprinkler leakage insurance – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo hiểm thiệt hại bìa nước do rò rỉ trong hệ thống phun nước, nhưng không phải do sự phun nước khi thải do hỏa hoạn.

Definition – What does Sprinkler leakage insurance mean

Insurance that covers water damage due to a leak in the sprinkler system, but not due to the sprinkler being discharged due to a fire.

Source: ? Business Dictionary