Startup Folder

Định nghĩa Startup Folder là gì?

Startup FolderStartup thư mục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Startup Folder – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các thư mục startup là một tính năng có sẵn trong hệ điều hành Windows cho phép người dùng để tự động chạy một bộ quy định của chương trình khi Windows khởi động. Khởi động thư mục đã được giới thiệu trong Windows 95. Nó chứa một danh sách các ứng dụng hoặc các chương trình chạy tự động mỗi khi máy tính khởi động. Nó thường nằm trong các chương trình thư mục có thể được mở bằng cách nhấn vào nút bắt đầu. Vị trí của thư mục startup có thể thay đổi chút ít trong các phiên bản khác nhau của Windows. Bất kỳ chương trình mà cần phải được chạy tự động khi khởi động-up phải được lưu trữ như một phím tắt trong thư mục này.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các thư mục startup là một tính năng được bao gồm trong Windows để cung cấp sự tiện lợi cho người sử dụng. Nó cho phép người dùng truy cập nhanh đến các chương trình họ thường xuyên sử dụng. Các phím tắt được lưu trữ trong thư mục này tự động mở mỗi khi khởi động máy tính.

What is the Startup Folder? – Definition

The startup folder is a feature available in Windows operating systems that enables a user to automatically run a specified set of programs when Windows starts. The startup folder was introduced in Windows 95. It contains a list of applications or programs that run automatically whenever the computer boots up. It is usually located in the programs folder that can be opened by clicking the start button. The location of the startup folder may vary slightly in different versions of Windows. Any program that needs to be run automatically on boot-up must be stored as a shortcut in this folder.

Understanding the Startup Folder

The startup folder is a feature that is included in Windows to provide convenience for its users. It allows users to gain instant access to the programs they frequently use. The shortcuts stored in this folder open automatically every time the computer boots.

Thuật ngữ liên quan

  • Boot Up
  • Splash Screen
  • Automatic Programming
  • Folder
  • Run Time
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus
  • Nubus
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm