Stock index futures

Định nghĩa Stock index futures là gì?

Stock index futuresChỉ số chứng khoán tương lai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stock index futures – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thỏa thuận để mua hoặc bán một giá trị tiêu chuẩn của một chỉ số chứng khoán, vào một ngày trong tương lai với mức giá cụ thể, chẳng hạn như giao dịch chỉ số tổng hợp chứng khoán New York trên sàn giao dịch New York (NYFE). Như một công cụ đầu tư nó kết hợp các tính năng của giao dịch chứng khoán dựa trên chỉ số chứng khoán với các tính năng giao dịch hàng hóa tương lai. Nó cho phép các nhà đầu tư để suy đoán về hiệu suất toàn bộ thị trường chứng khoán của, bán ngắn (xem short sale) một chỉ số với một hợp đồng tương lai, hoặc để tự bảo hiểm một vị trí dài chống lại một sự suy giảm về giá trị.

Definition – What does Stock index futures mean

Agreements to buy or sell a standardized value of a stock index, on a future date at a specified price, such as trading New York Stock Exchange composite index on the New York Futures Exchange (NYFE). As an investment instrument it combines features of securities trading based on stock indices with the features of commodity futures trading. It allows investors to speculate on the entire stockmarket’s performance, short sell (see short sale) an index with a futures contract, or to hedge a long position against a decline in value.

Source: ? Business Dictionary