Strategic vision

Định nghĩa Strategic vision là gì?

Strategic visionTầm nhìn chiến lược. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Strategic vision – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng cho việc định hướng và các hoạt động phát triển kinh doanh. Nói chung bao gồm trong một tài liệu hoặc báo cáo vì vậy tất cả các nhà quản lý công ty có thể chia sẻ tầm nhìn tương tự cho các công ty và đưa ra quyết định theo nguyên tắc chia sẻ và sứ mệnh của công ty.

Definition – What does Strategic vision mean

Ideas for the direction and activities of business development. Generally included in a document or statement so all company managers can share the same vision for the company and make decisions according to the shared principles and company mission.

Source: ? Business Dictionary