Teamwork

Định nghĩa Teamwork là gì?

TeamworkLàm việc theo nhóm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Teamwork – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình làm việc hợp tác với một nhóm người để đạt được mục tiêu.
Làm việc theo nhóm thường là một phần quan trọng của một doanh nghiệp, vì nó thường là cần thiết cho các đồng nghiệp để làm việc tốt với nhau, cố gắng hết sức mình trong mọi tình huống. phương tiện làm việc theo nhóm mà mọi người sẽ cố gắng hợp tác, sử dụng các kỹ năng cá nhân của họ và cung cấp thông tin phản hồi mang tính xây dựng, mặc dù bất kỳ mâu thuẫn cá nhân giữa các cá nhân.

Definition – What does Teamwork mean

The process of working collaboratively with a group of people in order to achieve a goal.
Teamwork is often a crucial part of a business, as it is often necessary for colleagues to work well together, trying their best in any circumstance. Teamwork means that people will try to cooperate, using their individual skills and providing constructive feedback, despite any personal conflict between individuals.

Source: ? Business Dictionary