Testimonial

Định nghĩa Testimonial là gì?

TestimonialGiấy chứng nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Testimonial – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Văn bản giới thiệu từ một người nổi tiếng hoặc hài lòng của khách hàng khẳng định việc thực hiện, chất lượng và / hoặc giá trị của một sản phẩm hay dịch vụ. Lời chứng thực là một trong những công cụ mạnh nhất của tiếp thị.

Definition – What does Testimonial mean

Written recommendation from a celebrity or satisfied customer affirming the performance, quality, and/or value of a product or service. Testimonials are one of the most potent tools of marketing.

Source: ? Business Dictionary