Three-Way Handshake

Định nghĩa Three-Way Handshake là gì?

Three-Way HandshakeBa-Way Handshake. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Three-Way Handshake – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ba chiều bắt tay là một phương pháp được sử dụng trong một mạng TCP / IP để tạo ra một mối liên hệ giữa một host local / client và server.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ba chiều bắt tay chủ yếu được sử dụng để tạo ra một kết nối socket TCP để dữ liệu đáng tin cậy truyền giữa các thiết bị. Ví dụ, nó hỗ trợ giao tiếp giữa các trình duyệt web trên các mặt hàng và một máy chủ mỗi khi người dùng điều hướng Internet.

What is the Three-Way Handshake? – Definition

A three-way handshake is a method used in a TCP/IP network to create a connection between a local host/client and server.

Understanding the Three-Way Handshake

A three-way handshake is primarily used to create a TCP socket connection to reliably transmit data between devices. For example, it supports communication between a web browser on the client side and a server every time a user navigates the Internet.

Thuật ngữ liên quan

  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Internet Protocol (IP)
  • Return Receipt
  • Acknowledgement Code (ACK)
  • Packet
  • Socket
  • Client
  • Server
  • Synchronize and Stabilize

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm