Traceroute

Định nghĩa Traceroute là gì?

Traceroutetraceroute. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Traceroute – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Khi máy tính giao tiếp qua Internet, thường có nhiều kết nối được thực hiện trên đường đi. Điều này là do Internet được tạo thành từ một mạng lưới các mạng, và hai máy tính khác nhau có thể được trên hai mạng riêng biệt trong các phần khác nhau của thế giới. Do đó, nếu một máy tính là để giao tiếp với một hệ thống khác trên Internet, nó phải gửi dữ liệu thông qua một loạt các mạng nhỏ, cuối cùng nhận được để xương sống Internet, và sau đó một lần nữa di chuyển đến một mạng nhỏ nơi cư trú của máy tính đích.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Traceroute? – Definition

When computers communicate over the Internet, there are often many connections made along the way. This is because the Internet is made up of a network of networks, and two different computers may be on two separate networks in different parts of the world. Therefore, if a computer is to communicate with another system on the Internet, it must send data through a series of small networks, eventually getting to the Internet backbone, and then again traveling to a smaller network where the destination computer resides.

Understanding the Traceroute

Thuật ngữ liên quan

  • Touchscreen
  • Trackback

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm