Transfer of training

Định nghĩa Transfer of training là gì?

Transfer of trainingChuyển giao đào tạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transfer of training – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng của một thực tập sinh để áp dụng các hành vi, kiến ​​thức và kỹ năng có được trong một tình hình học tập khác.

Definition – What does Transfer of training mean

Ability of a trainee to apply the behavior, knowledge, and skills acquired in one learning situation to another.

Source: ? Business Dictionary