Translation Management Software

Định nghĩa Translation Management Software là gì?

Translation Management SoftwarePhần mềm quản lý dịch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Translation Management Software – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Độ tuổi của xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã mang về phần mềm quản lý dịch – phần mềm giúp các chuyên gia để tăng cường và tạo điều kiện cho dịch trong bất kỳ ngôn ngữ trên thế giới. phần mềm quản lý dịch cung cấp các tính năng trợ giúp giải thích ngôn ngữ qua rào cản ngôn ngữ, cho tiếp cận thị hay bất kỳ mục đích nào khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số hệ thống phần mềm quản lý dịch tốt nhất có tính năng cho nội địa hóa và xử lý phương ngữ. Họ cũng có thể giúp dữ liệu cổng sang các định dạng khác nhau như: nhúng nội dung dịch trong các ứng dụng di động, trò chơi hoặc video. công suất phụ đề có thể là một phần của gói phần mềm dịch thuật. Nói chung, những công cụ này sẽ sử dụng các API và kết nối để hỗ trợ các dữ liệu dịch trong việc xác định nơi nó cần phải đi cho một mục đích doanh nghiệp cụ thể. phần mềm quản lý dịch là tái phát minh ngành công nghiệp dịch và làm cho nó dễ dàng hơn cho các ứng dụng phục vụ hoặc sản phẩm công nghệ khác để một đối tượng rộng hơn đa ngôn ngữ.

What is the Translation Management Software? – Definition

The age of natural language processing has brought about translation management software – software that helps professionals to enhance and facilitate translations in any world language. Translation management software offers features that help interpret language across language barriers, for marketing outreach or any other purpose.

Understanding the Translation Management Software

Some of the best translation management software systems have features for localization and dialect handling. They may also help to port data to different formats such as embedding translated content in mobile apps, games or videos. Subtitling capacity can be a part of a translation software package. In general, these tools will use APIs and connectivity to support the translation data in getting where it needs to go for a particular enterprise purpose. Translation management software is reinventing the translating industry and making it easier to offer applications or other technology products to a broader multilingual audience.

Thuật ngữ liên quan

  • Talking Translator
  • Speech Analytics
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Natural Language Understanding (NLU)
  • Natural Language Generation (NLG)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm