Trillion

Định nghĩa Trillion là gì?

TrillionNghìn tỷ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trillion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số số xác định bởi sự hiện diện của mười hai số không đằng sau một số. Một tỷ cũng có thể được thể hiện bằng chữ “T” sau khi một số. Một nghìn tỷ được thực hiện bằng cách tiếp cận một nghìn tỷ đồng. “Trong năm 2008, hàng nghìn tỷ đã mất trên thị trường chứng khoán New York.”

Definition – What does Trillion mean

Numerical number identified by the presence of twelve zeros behind a number. A billion may also be represented by the letter “T” after a number. A trillion is achieved by reaching one thousand billions. “In 2008, trillions were loss on the New York Stock Exchange.”

Source: ? Business Dictionary