Turing Machine

Định nghĩa Turing Machine là gì?

Turing MachineMáy turing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Turing Machine – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy A Turing là một máy lý thuyết mà thao túng ký hiệu trên một dải băng, dựa trên một bảng quy tắc. Mặc dù các máy Turing là đơn giản, nó có thể được thay đổi để tái tạo logic liên quan đến bất kỳ thuật toán máy tính. Nó cũng đặc biệt hữu ích để mô tả các chức năng của CPU bên trong một máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy Turing không có ý định trở thành một công nghệ điện toán chức năng; thay vào đó, nó được thiết kế như một máy giả đại diện cho một máy tính. Các máy Turing có thể giúp các nhà khoa học máy tính hiểu được ranh giới của tính toán cơ khí.

What is the Turing Machine? – Definition

A Turing machine is a theoretical machine that manipulates symbols on a tape strip, based on a table of rules. Even though the Turing machine is simple, it can be tailored to replicate the logic associated with any computer algorithm. It is also particularly useful for describing the CPU functions within a computer.

Understanding the Turing Machine

The Turing machine is not intended to be a functional computing technology; instead, it is intended as a hypothetical machine that represents a computing machine. The Turing machine can help computer scientists comprehend the boundaries of mechanical computation.

Thuật ngữ liên quan

  • Alan Turing
  • Turing Test
  • Turing Number (TN)
  • Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart (CAPTCHA)
  • Non-Deterministic Turing Machine (NTM)
  • Konrad Zuse
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm