Type family

Định nghĩa Type family là gì?

Type familyKiểu gia đình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Type family – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Toàn bộ các kiểu chữ liên quan có đặc điểm thiết kế giống hệt nhau, chẳng hạn như Arial, Helvetica, Times Roman ra khỏi hàng chục ngàn gia đình loại đặc biệt, đều có tên riêng của mình.

Definition – What does Type family mean

Complete set of related typefaces having identical design characteristics, such as Arial, Helvetica, Times Roman out of tens of thousands of distinctive type families, each with its own name.

Source: ? Business Dictionary