UMF File

? Cách mở file .UMF? Những phần mềm mở file .UMF và sửa file lỗi. Convert Binary UMF file sang định dạng khác.

.UMF File Extension

   

File name UMF File
File Type MediaHolder Universal Media Format File
Nhà phát triển GetMediaHolder.com
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .UMF là file gì?

UMF là Data Files – MediaHolder Universal Media Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GetMediaHolder.com.

file container được sử dụng bởi MediaHolder, một ứng dụng sử dụng để tải các file đa phương tiện và eBooks; cửa hàng siêu dữ liệu ngoài các nội dung đa phương tiện; có thể lưu trữ thông tin cho các tác giả, bao gồm các loại tập tin, và tài liệu tham khảo liên kết; sử dụng như là định dạng để tải về OnRead.com ebook, nhưng có thể được sử dụng cho các loại dữ liệu là tốt.

What is a UMF file?

Container file used by MediaHolder, an application used to download multimedia files and eBooks; stores metadata in addition to the multimedia content; may store information for the author, included file types, and hyperlink references; used as the format for downloading OnRead.com eBooks, but can be used for other types of data as well.

Cách mở .UMF file

Để mở file .UMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UMF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MediaHolder
  • MediaHolder
  • Mobile Forces

Chuyển đổi file .UMF

File .UMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.