UNAUTH File

? Cách mở file .UNAUTH? Những phần mềm mở file .UNAUTH và sửa file lỗi. Convert N/A UNAUTH file sang định dạng khác.

.UNAUTH File Extension

   

File name UNAUTH File
File Type SiteMinder Unauthorized Message File
Nhà phát triển Netegrity
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .UNAUTH là file gì?

UNAUTH là Text Files – SiteMinder Unauthorized Message File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Netegrity.

Lỗi tập tin nhắn được sử dụng bởi Netegrity SiteMinder; chứa văn bản hiển thị cho người dùng vượt quá số lượng tối đa nỗ lực đăng nhập thất bại xác định bởi cơ chế thẩm.

What is a UNAUTH file?

Error message file used by Netegrity SiteMinder; contains text displayed to users who exceed the maximum number of failed login attempts defined by the authentication scheme.

Cách mở .UNAUTH file

Để mở file .UNAUTH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNAUTH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNAUTH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNAUTH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UNAUTH

File .UNAUTH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.