Unfair dismissal

Định nghĩa Unfair dismissal là gì?

Unfair dismissalSa thải bất công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unfair dismissal – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do không công bằng hoặc không thể chấp nhận. Khi thử thách tại một tòa án, sử dụng lao động phải chứng minh rằng việc sa thải được dựa trên một lý do đáng kể như hành vi sai trái gộp, thiếu trình độ chuyên môn, không có khả năng để thực hiện nhiệm vụ được giao, hoặc dự phòng. Trong trường hợp này, tòa án thường mất quyền theo luật định của nhân viên vào xem xét.

Definition – What does Unfair dismissal mean

Termination of a contract of employment for unfair or inadmissible reasons. When challenged in a court, the employer must establish that the dismissal was based on a substantial reason such as gross misconduct, lack of qualification, incapability to perform assigned duties, or redundancy. In such cases, the courts usually take the employee’s statutory rights into consideration.

Source: ? Business Dictionary