User Principal Name (UPN)

Định nghĩa User Principal Name (UPN) là gì?

User Principal Name (UPN)Tài chính Tên (UPN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Principal Name (UPN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User Principal Name (UPN)? – Definition

Understanding the User Principal Name (UPN)

Thuật ngữ liên quan

  • Domain
  • Active Directory (AD)
  • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  • Username
  • User Identification (User ID)
  • Computer System
  • End User
  • Offline
  • Quantum Computing
  • Storage Device

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm